یکشنبه, 11 شهریور 1397 ساعت 00:00

دیود تریستور MDD 177

دیود تریستور IXYS با کد فنی MDD 177


 • دارای ولتاژ 800 الی 1900 ولت
 • فرکانس 50 الی 60 هرتز

دیود تریستور یا نیمه هادی ( semiconductor ) قطعه ای است که معمولا یک عنصر شیمیایی جامد می باشد که می تواند الکتریسیته را تحت شرایط خاصی انتقال دهد ، و آن را به عنوان یک محیط خوب برای کنترل جریان الکتریکی تبدیل کند.


MDD 177 ixys


MDD 177 ixys


دیود تریستور MDD 142

منتشرشده در دیود تریستور
یکشنبه, 11 شهریور 1397 ساعت 00:00

دیود تریستور MDD 142

دیود تریستور IXYS با کد فنی MDD 142


 • دارای ولتاژ 800 الی 1900 ولت
 • فرکانس 50 الی 60 هرتز

دیود تریستور یا نیمه هادی ( semiconductor ) قطعه ای است که معمولا یک عنصر شیمیایی جامد می باشد که می تواند الکتریسیته را تحت شرایط خاصی انتقال دهد ، و آن را به عنوان یک محیط خوب برای کنترل جریان الکتریکی تبدیل کند.


MDD 142 ixys


MDD 142 ixys


دیود تریستور MDD 142

منتشرشده در دیود تریستور
یکشنبه, 11 شهریور 1397 ساعت 00:00

دیود تریستور MDD 95

دیود تریستور IXYS با کد فنی MDD 95


 • دارای ولتاژ 800 الی 2300 ولت
 • فرکانس 50 الی 60 هرتز

دیود تریستور یا نیمه هادی ( semiconductor ) قطعه ای است که معمولا یک عنصر شیمیایی جامد می باشد که می تواند الکتریسیته را تحت شرایط خاصی انتقال دهد ، و آن را به عنوان یک محیط خوب برای کنترل جریان الکتریکی تبدیل کند.


MDD 95 ixys


MDD 95 ixys


دیود تریستور MDD 95

منتشرشده در دیود تریستور
یکشنبه, 11 شهریور 1397 ساعت 00:00

دیود تریستور MDD 56

دیود تریستور IXYS با کد فنی MDD 56


 • دارای ولتاژ 800 الی 1900 ولت
 • فرکانس 50 الی 60 هرتز

دیود تریستور یا نیمه هادی ( semiconductor ) قطعه ای است که معمولا یک عنصر شیمیایی جامد می باشد که می تواند الکتریسیته را تحت شرایط خاصی انتقال دهد ، و آن را به عنوان یک محیط خوب برای کنترل جریان الکتریکی تبدیل کند.


MDD 56 ixys


MDD 56 ixys


دیود تریستور MDD 56

منتشرشده در دیود تریستور
یکشنبه, 11 شهریور 1397 ساعت 00:00

دیود تریستور MDD 44

دیود تریستور IXYS با کد فنی MDD 44


 • دارای ولتاژ 800 الی 1900 ولت
 • فرکانس 50 الی 60 هرتز

دیود تریستور یا نیمه هادی ( semiconductor ) قطعه ای است که معمولا یک عنصر شیمیایی جامد می باشد که می تواند الکتریسیته را تحت شرایط خاصی انتقال دهد ، و آن را به عنوان یک محیط خوب برای کنترل جریان الکتریکی تبدیل کند.


MDD 44 ixys


MDD 44 ixys


دیود تریستور MDD 44

منتشرشده در دیود تریستور
یکشنبه, 11 شهریور 1397 ساعت 00:00

دیود تریستور MDD 26

دیود تریستور IXYS با کد فنی MDD 26


 • دارای ولتاژ 800 الی 1900 ولت
 • فرکانس 50 الی 60 هرتز

دیود تریستور یا نیمه هادی ( semiconductor ) قطعه ای است که معمولا یک عنصر شیمیایی جامد می باشد که می تواند الکتریسیته را تحت شرایط خاصی انتقال دهد ، و آن را به عنوان یک محیط خوب برای کنترل جریان الکتریکی تبدیل کند.


MDD 26 ixys


MDD 26 ixys


دیود تریستور MDD 26

منتشرشده در دیود تریستور
یکشنبه, 11 شهریور 1397 ساعت 00:00

دیود تریستور MDA 72

دیود تریستور IXYS با کد فنی MDA 72 / MDD 72


 • دارای ولتاژ 800 الی 1900 ولت
 • فرکانس 50 الی 60 هرتز

دیود تریستور یا نیمه هادی ( semiconductor ) قطعه ای است که معمولا یک عنصر شیمیایی جامد می باشد که می تواند الکتریسیته را تحت شرایط خاصی انتقال دهد ، و آن را به عنوان یک محیط خوب برای کنترل جریان الکتریکی تبدیل کند.


MDA 72 ixys


MDA 72 ixys


دیود تریستور MDA 72

منتشرشده در دیود تریستور
دوشنبه, 01 مرداد 1397 ساعت 00:00

دوبل تریستور MCC 132

دوبل تریستور MCC 132 با برند IXYS


 • دارای ولتاژ 800 الی 1800 ولت

دوبل تریستور شامل یک پایه فعالسازی به نام گیت و دو پایه خروجی آند و کاتد می باشد. حساسیت بالای دوبل تریستور ، امکان افزایش و ثابت سازی جریان از طریق کاتد را فراهم میکند.


MCC 132 ixys


MCC 132 ixys


دوبل تریستور MCC 132

منتشرشده در دوبل تریستور
دوشنبه, 01 مرداد 1397 ساعت 00:00

دوبل تریستور MCC 122

دوبل تریستور MCC 122 با برند IXYS


 • دارای ولتاژ 800 الی 1800 ولت

دوبل تریستور شامل یک پایه فعالسازی به نام گیت و دو پایه خروجی آند و کاتد می باشد. حساسیت بالای دوبل تریستور ، امکان افزایش و ثابت سازی جریان از طریق کاتد را فراهم میکند.


MCC 122 ixys


MCC 122 ixys


دوبل تریستور MCC 122

منتشرشده در دوبل تریستور
دوشنبه, 01 مرداد 1397 ساعت 00:00

دوبل تریستور MCC 94

دوبل تریستور MCC 94 با برند IXYS


 • دارای ولتاژ 2000 الی 2200 ولت

دوبل تریستور شامل یک پایه فعالسازی به نام گیت و دو پایه خروجی آند و کاتد می باشد. حساسیت بالای دوبل تریستور ، امکان افزایش و ثابت سازی جریان از طریق کاتد را فراهم میکند.


MCC 94 ixys


MCC 94 ixys


دوبل تریستور MCC 94

منتشرشده در دوبل تریستور
صفحه1 از3