چهارشنبه, 29 فروردين 1397 ساعت 00:00

انکودر ERN 431

انکودر هایدن هاین

انکودر ERN 431 هایدن هاین heiden hain

 • دارای قطر شفت 12 میلی متر
 • دارای درجه حفاظتی IP66
 • فرکانس 300 کیلو هرتز
 • دارای خروجی 1024 پالس
 • سرعت 6000 دور
 • ولتاژ 10 الی 30 ولت DC
 • جریان مصرفی 150 میلی آمپر
 • تحمل دمای 40- الی 100 درجه سانتیگراد

انکودر هایدن هاین

مدل های معادل انکودر ERN 431 هایدن هاین heiden hain

انکودر هایدن هاین

منتشرشده در انکودر HEIDEN HAIN
چهارشنبه, 29 فروردين 1397 ساعت 00:00

انکودر ERN 421

انکودر هایدن هاین

انکودر ERN 421 هایدن هاین heiden hain

 • دارای قطر شفت 12 میلی متر
 • دارای درجه حفاظتی IP66
 • فرکانس 300 کیلو هرتز
 • دارای خروجی 1024 پالس
 • سرعت 6000 دور
 • ولتاژ 5 ولت DC
 • جریان مصرفی 120 میلی آمپر
 • تحمل دمای 40- الی 100 درجه سانتیگراد

انکودر هایدن هاین

مدل های معادل انکودر ERN 421 هایدن هاین heiden hain

انکودر هایدن هاین

منتشرشده در انکودر HEIDEN HAIN
چهارشنبه, 29 فروردين 1397 ساعت 00:00

انکودر ERN 430

انکودر هایدن هاین

انکودر ERN 430 هایدن هاین heiden hain

 • دارای قطر شفت 12 میلی متر
 • دارای درجه حفاظتی IP66
 • فرکانس 300 کیلو هرتز
 • دارای خروجی 1024 پالس
 • سرعت 6000 دور
 • ولتاژ 10 الی 30 ولت DC
 • جریان مصرفی 150 میلی آمپر
 • تحمل دمای 10- الی 100 درجه سانتیگراد

انکودر هایدن هاین

مدل های معادل انکودر ERN 430 هایدن هاین heiden hain

انکودر هایدن هاین

منتشرشده در انکودر HEIDEN HAIN
چهارشنبه, 29 فروردين 1397 ساعت 00:00

انکودر ERN 420

انکودر هایدن هاین

انکودر ERN 420 هایدن هاین heiden hain

 • دارای قطر شفت 12 میلی متر
 • دارای درجه حفاظتی IP66
 • فرکانس 300 کیلو هرتز
 • دارای خروجی 1024 پالس
 • سرعت 6000 دور
 • ولتاژ 5 ولت DC
 • جریان مصرفی 120 میلی آمپر
 • تحمل دمای 10- الی 100 درجه سانتیگراد

انکودر هایدن هاین

مدل های معادل انکودر ERN 420 هایدن هاین heiden hain

انکودر هایدن هاین

منتشرشده در انکودر HEIDEN HAIN
چهارشنبه, 29 فروردين 1397 ساعت 00:00

انکودر EQN 425 ابسولوت

انکودر هایدن هاین

انکودر EQN 425 ابسولوت هایدن هاین heiden hain

 • دارای قطر شفت 12 میلی متر
 • دارای درجه حفاظتی IP66
 • فرکانس 400/130 کیلو هرتز
 • دارای خروجی 2048 پالس
 • سرعت 6000 دور
 • ولتاژ 3.6 الی 14 و 10 الی 30 ولت DC
 • جریان مصرفی 105/120/28 میلی آمپر
 • تحمل دمای 10- الی 100 درجه سانتیگراد

انکودر هایدن هاین

مدل های معادل انکودر EQN 425 ابسولوت هایدن هاین heiden hain

انکودر هایدن هاین

منتشرشده در انکودر HEIDEN HAIN
چهارشنبه, 29 فروردين 1397 ساعت 00:00

انکودر ERN 1326

انکودر هایدن هاین

انکودر ERN 1326 هایدن هاین heiden hain

 • دارای قطر شفت 9.25 میلی متر
 • دارای درجه حفاظتی IP40
 • فرکانس 300/150 کیلو هرتز
 • دارای خروجی 1024/2048/4096/8192 پالس
 • سرعت 15000 دور
 • ولتاژ 5 ولت DC
 • جریان مصرفی 150 میلی آمپر
 • تحمل دمای 40- الی 120 درجه سانتیگراد

انکودر هایدن هاین

منتشرشده در انکودر HEIDEN HAIN
چهارشنبه, 29 فروردين 1397 ساعت 00:00

انکودر ERN 1387

انکودر هایدن هاین

انکودر ERN 1381 هایدن هاین heiden hain

 • دارای قطر شفت 9.25 میلی متر
 • دارای درجه حفاظتی IP40
 • فرکانس 210 کیلو هرتز
 • دارای خروجی 2048 پالس
 • سرعت 15000 دور
 • ولتاژ 5 ولت DC
 • جریان مصرفی 130 میلی آمپر
 • تحمل دمای 40- الی 120 درجه سانتیگراد

انکودر هایدن هاین

منتشرشده در انکودر HEIDEN HAIN
سه شنبه, 28 فروردين 1397 ساعت 00:00

انکودر ERN 1381

انکودر هایدن هاین

انکودر ERN 1381 هایدن هاین heiden hain

 • دارای قطر شفت 9.25 میلی متر
 • دارای درجه حفاظتی IP40
 • فرکانس 210 کیلو هرتز
 • دارای خروجی 4096/2048/512 پالس
 • سرعت 15000 دور
 • ولتاژ 5 ولت DC
 • جریان مصرفی 120/80 میلی آمپر
 • تحمل دمای 120 درجه سانتیگراد

انکودر هایدن هاین

منتشرشده در انکودر HEIDEN HAIN
سه شنبه, 28 فروردين 1397 ساعت 00:00

انکودر ERN 1321

انکودر هایدن هاین

انکودر ERN 1321 هایدن هاین heiden hain

 • دارای قطر شفت 9.25 میلی متر
 • دارای درجه حفاظتی IP40
 • فرکانس 300 کیلو هرتز
 • دارای خروجی 4096/2048/1024 پالس
 • سرعت 15000 دور
 • ولتاژ 5 ولت DC
 • جریان مصرفی 120 میلی آمپر
 • تحمل دمای 120 درجه سانتیگراد

انکودر هایدن هاین

منتشرشده در انکودر HEIDEN HAIN
سه شنبه, 28 فروردين 1397 ساعت 00:00

انکودر EQN 437

انکودر هایدن هاین

انکودر EQN 437 هایدن هاین heiden hain

 • دارای قطر شفت 9.25 میلی متر
 • دارای درجه حفاظتی IP64
 • فرکانس 400 کیلو هرتز
 • دارای خروجی 4096 پالس
 • سرعت 12000 دور
 • ولتاژ 3.6 الی 14 ولت DC
 • جریان مصرفی 105 میلی آمپر
 • تحمل دمای 10- الی 100 درجه سانتیگراد

انکودر هایدن هاین

منتشرشده در انکودر HEIDEN HAIN
صفحه1 از3