نمایش موارد بر اساس برچسب: A1M asian tool

چهارشنبه, 11 ارديبهشت 1398 00:00

سوکت دورانی A1H300PS

سوکت دورانی (Rotary connector) سینگل مدل A1H300PS به صورت تک پل برند  Asian tools

 • تعداد پل کنداکتور : 1
 • جریان : 3000 آمپر
 • فرکانس : 200 مگا هرتز
 • سرعت : 60 دور
 • گشتاور : 3000

محصولات روتاری کانکتور را از لینک آن ببینید.

 کانکتور دورانی

اطلاعاتی درباره خرید اسلیپ رینگ را از لینک آن ببینید.

مشخصات روتاری کانکتور

دانلود کاتالوگ روتاری کانکتور A1H300PS

 کاتالوگ روتاری کانکتور

مشاهده محصولات اسلیپ رینگ

ویدیو اسلیپ رینگ جیوه ای را از انتهای صفحه مشاهده کنید.

منتشرشده در اسلیپ رینگ Asiantool
چهارشنبه, 11 ارديبهشت 1398 00:00

سوکت دورانی A1H150PS

سوکت دورانی (Rotary connector) سینگل مدل A1H150PS به صورت تک پل برند  Asian tools

 • تعداد پل کنداکتور : 1
 • جریان : 1500آمپر
 • فرکانس : 200 مگا هرتز
 • سرعت : 100 دور
 • گشتاور : 2000

محصولات روتاری کانکتور را از لینک آن ببینید.

 کانکتور دورانی

اطلاعاتی درباره خرید اسلیپ رینگ را از لینک آن ببینید.

مشخصات روتاری کانکتور

دانلود کاتالوگ روتاری کانکتور A1H150PS

 کاتالوگ روتاری کانکتور

مشاهده محصولات اسلیپ رینگ

ویدیو اسلیپ رینگ جیوه ای را از انتهای صفحه مشاهده کنید.

منتشرشده در اسلیپ رینگ Asiantool
چهارشنبه, 11 ارديبهشت 1398 00:00

کانکتور دورانی A1H90PS

کانکتور دورانی (Rotary connector) سینگل مدل A1H90PS به صورت تک پل برند  Asian tools

 • تعداد پل کنداکتور : 1
 • جریان : 900 آمپر
 • فرکانس : 200 مگا هرتز
 • سرعت : 300 دور
 • گشتاور : 1100

محصولات روتاری کانکتور را از لینک آن ببینید.

 کانکتور دورانی

اطلاعاتی درباره خرید اسلیپ رینگ را از لینک آن ببینید.

مشخصات روتاری کانکتور

دانلود کاتالوگ روتاری کانکتور A1H90PS

 کاتالوگ روتاری کانکتور

مشاهده محصولات اسلیپ رینگ

ویدیو اسلیپ رینگ جیوه ای را از انتهای صفحه مشاهده کنید.

منتشرشده در اسلیپ رینگ Asiantool
چهارشنبه, 11 ارديبهشت 1398 00:00

کانکتور دورانی A1H65PS

کانکتور دورانی (Rotary connector) سینگل مدل A1H65PS به صورت تک پل برند  Asian tools

 • تعداد پل کنداکتور : 1
 • جریان : 650 آمپر
 • فرکانس : 200 مگا هرتز
 • سرعت : 300 دور
 • گشتاور : 1000

محصولات روتاری کانکتور را از لینک آن ببینید.

 کانکتور دورانی

اطلاعاتی درباره خرید اسلیپ رینگ را از لینک آن ببینید.

مشخصات روتاری کانکتور

دانلود کاتالوگ روتاری کانکتور A1H65PS

 کاتالوگ روتاری کانکتور

مشاهده محصولات اسلیپ رینگ

ویدیو اسلیپ رینگ جیوه ای را از انتهای صفحه مشاهده کنید.

منتشرشده در اسلیپ رینگ Asiantool
چهارشنبه, 11 ارديبهشت 1398 00:00

کانکتور دورانی A1H65S

کانکتور دورانی (Rotary connector) سینگل مدل A1H65S به صورت تک پل برند  Asian tools

 • تعداد پل کنداکتور : 1
 • جریان : 650 آمپر
 • فرکانس : 200 مگا هرتز
 • سرعت : 300 دور
 • گشتاور : 1000

محصولات روتاری کانکتور را از لینک آن ببینید.

 کانکتور دورانی

اطلاعاتی درباره خرید اسلیپ رینگ را از لینک آن ببینید.

مشخصات روتاری کانکتور

دانلود کاتالوگ روتاری کانکتور A1H65S

 کاتالوگ روتاری کانکتور

مشاهده محصولات اسلیپ رینگ

ویدیو اسلیپ رینگ جیوه ای را از انتهای صفحه مشاهده کنید.

منتشرشده در اسلیپ رینگ Asiantool
سه شنبه, 10 ارديبهشت 1398 00:00

کانکتور چرخشی A1H50S

کانکتور چرخشی (Rotary connector) سینگل مدل A1H50S به صورت تک پل برند  Asian tools

 • تعداد پل کنداکتور : 1
 • جریان : 500 آمپر
 • فرکانس : 200 مگا هرتز
 • سرعت : 300 دور
 • گشتاور : 700

محصولات روتاری کانکتور را از لینک آن ببینید.

 روتاری کانکتور

اطلاعاتی درباره خرید اسلیپ رینگ را از لینک آن ببینید.

مشخصات روتاری کانکتور

دانلود کاتالوگ روتاری کانکتور A1H50S

 کاتالوگ روتاری کانکتور

مشاهده محصولات اسلیپ رینگ

ویدیو اسلیپ رینگ جیوه ای را از انتهای صفحه مشاهده کنید.

منتشرشده در اسلیپ رینگ Asiantool
سه شنبه, 10 ارديبهشت 1398 00:00

کانکتور چرخشی A1H35S

کانکتور چرخشی (Rotary connector) سینگل مدل A1H35S به صورت تک پل برند  Asian tools

 • تعداد پل کنداکتور : 1
 • جریان : 350 آمپر
 • فرکانس : 200 مگا هرتز
 • سرعت : 800 دور
 • گشتاور : 300

محصولات روتاری کانکتور را از لینک آن ببینید.

 روتاری کانکتور

اطلاعاتی درباره خرید اسلیپ رینگ را از لینک آن ببینید.

مشخصات روتاری کانکتور

دانلود کاتالوگ روتاری کانکتور A1H35S

 کاتالوگ روتاری کانکتور

مشاهده محصولات اسلیپ رینگ

ویدیو اسلیپ رینگ جیوه ای را از انتهای صفحه مشاهده کنید.

منتشرشده در اسلیپ رینگ Asiantool
سه شنبه, 10 ارديبهشت 1398 00:00

کانکتور چرخشی A1H25PS

کانکتور چرخشی (Rotary connector) سینگل مدل A1H25PS به صورت تک پل برند  Asian tools

 • تعداد پل کنداکتور : 1
 • جریان : 250 آمپر
 • فرکانس : 200 مگا هرتز
 • سرعت : 1200 دور
 • گشتاور : 250

 روتاری کانکتور

اطلاعاتی درباره خرید اسلیپ رینگ را از لینک آن ببینید.

مشخصات روتاری کانکتور

دانلود کاتالوگ روتاری کانکتور A1H25PS

 کاتالوگ روتاری کانکتور

مشاهده محصولات اسلیپ رینگ

ویدیو اسلیپ رینگ جیوه ای را از انتهای صفحه مشاهده کنید.

منتشرشده در اسلیپ رینگ Asiantool
سه شنبه, 10 ارديبهشت 1398 00:00

روتاری کانکتور A1H25S

روتاری کانکتور (Rotary connector) سینگل مدل A1H25S به صورت تک پل برند  Asian tools

 • تعداد پل کنداکتور : 1
 • جریان : 250 آمپر
 • فرکانس : 200 مگا هرتز
 • سرعت : 1200 دور
 • گشتاور : 250

 روتاری کانکتور

اطلاعاتی درباره خرید اسلیپ رینگ را از لینک آن ببینید.

مشخصات روتاری کانکتور

اطلاعات اسلیپ رینگ جیوه ای را از لینک آن ببینید.

دانلود کاتالوگ روتاری کانکتور A1H25S

 کاتالوگ روتاری کانکتور

مشاهده محصولات اسلیپ رینگ

ویدیو اسلیپ رینگ جیوه ای را از انتهای صفحه مشاهده کنید.

منتشرشده در اسلیپ رینگ Asiantool
سه شنبه, 10 ارديبهشت 1398 00:00

روتاری کانکتور A1HH

روتاری کانکتور (Rotary connector) سینگل مدل A1HH به صورت تک پل برند  Asian tools

 • تعداد پل کنداکتور : 1
 • جریان : 250 آمپر
 • فرکانس : 200 مگا هرتز
 • سرعت : 1200 دور
 • گشتاور : 250

 روتاری کانکتور

اطلاعات اسلیپ رینگ جیوه ای را از لینک آن ببینید.

مشخصات روتاری کانکتور

دانلود کاتالوگ روتاری کانکتور A1HH

 کاتالوگ روتاری کانکتور

منتشرشده در اسلیپ رینگ Asiantool
صفحه1 از2