یکشنبه, 02 اسفند 1394 ساعت 00:00

QG76-SAXY-1,7-CAN-CFM

سنسور شتاب سنج با برند SENSSORS-DISبا کد سفارش QG76-SAXY-1,7-CAN-CFM

 • خروجی کانکتور M12
 • خروجی CANopen
 • دقت بین 0.2 الی 0.4 درجه
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانی CE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORSهلند در ایران

منتشرشده در سنسور شتاب
یکشنبه, 02 اسفند 1394 ساعت 00:00

QG76-SAXY-1,0-AI-CM

سنسور شتاب سنج با برند SENSSORS-DISبا کد سفارش QG76-SAXY-1,0-AI-CM

 • خروجی کانکتور M12
 • خروجی 4 الی 20 میلی آمپر
 • دقت بین 0.1 درجه
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانی CE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORSهلند در ایران

منتشرشده در سنسور شتاب
یکشنبه, 02 اسفند 1394 ساعت 00:00

QG65-KAXY-12,0-CAN-CFM

سنسور شتاب سنج با برند SENSSORS-DISبا کد سفارش QG65-KAXY-12,0-CAN-CFM

 • خروجی کانکتور M12
 • خروجی CANopen
 • دقت بین 0.2 الی 0.4 درجه
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانی CE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORSهلند در ایران

منتشرشده در سنسور شتاب
یکشنبه, 02 اسفند 1394 ساعت 00:00

QG65-KAXY-4,0-CAN-CFM

سنسور شتاب سنج با برند SENSSORS-DISبا کد سفارش QG65-KAXY-4,0-CAN-CFM

 • خروجی کانکتور M12
 • خروجی  CANopen
 • دقت بین 0.5 الی 0.9 درجه
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانی  CE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORSهلند در ایران

منتشرشده در سنسور شتاب
یکشنبه, 02 اسفند 1394 ساعت 00:00

QG65-KAXY-4.0-AI-CM

سنسور شتاب سنج با برند SENSSORS-DISبا کد سفارش QG65-KAXY-4.0-AI-CM

 • خروجی کانکتور  M12
 • خروجی 4 الی 20 میلی آمپر
 • دقت بین 0.2 الی 0.4 درجه
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانی  CE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سنسور شتاب
یکشنبه, 02 اسفند 1394 ساعت 00:00

QG65-KAXY-1,7-CAN-CFM

سنسور شتاب سنج با برند SENSSORS-DIS با کد سفارش QG65-KAXY-1,7-CAN-CFM

 • خروجی کانکتور M12
 • خروجی CANopen
 • دقت بین 0.2 الی 0.4 درجه
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت  DC
 • رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانی  CE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سنسور شتاب
یکشنبه, 02 اسفند 1394 ساعت 00:00

QG65-KAXY-1,0-CAN-CFM

سنسور شتاب سنج با برند SENSSORS-DISبا کد سفارش QG65-KAXY-1,0-CAN-CFM

 • خروجی کانکتور  M12
 • خروجی CANopen
 • دقت 0.1 درجه
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانی  CE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سنسور شتاب
یکشنبه, 02 اسفند 1394 ساعت 00:00

QG65-KAXY-1,0-AI-CM

سنسور شتاب سنج با برند SENSSORS-DISبا کد سفارش QG65-KAXY-1,0-AI-CM

 • خروجی کانکتور  M12
 • خروجی 4 الی 20 میلی آمپر
 • دقت 0.1 درجه
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانی  CE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سنسور شتاب
یکشنبه, 02 اسفند 1394 ساعت 00:00

QG65-KAXY-0,5-CAN-CFM

سنسور شتاب سنج با برند SENSSORS-DISبا کد سفارش QG65-KAXY-0,5-CAN-CFM

 • خروجی کانکتور  M12
 • خروجی CANopen
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولتDC
 • رنج تحمل دمای 40- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانی CE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORS هلند در ایران

منتشرشده در سنسور شتاب
یکشنبه, 02 اسفند 1394 ساعت 00:00

QG40N-KAXYh-16,0-AI-PT

سنسور شتاب سنج با برند SENSSORS-DISبا کد سفارش QG40N-KAXYh-16,0-AI-PT

 • خروجی کانکتور  M12
 • خروجی 4 الی 20 میلی آمپر
 • دقت بین 0.2 الی 0.4 درجه
 • ولتاژ تغذیه 10 الی 30 ولت DC
 • رنج تحمل دمای 25- تا 85+ درجه سانتی گراد
 • دارنده استاندارد های جهانی  CE, EMC , UL
 • ساخت کشور هلند

بازرگانی پیمان الکتریک نماینده انحصاری محصولاتDIS-SENSORSهلند در ایران

منتشرشده در سنسور شتاب