انکودر بامر BAUMER آلمان دارای سایز شفت های 4 - 10 - 5 -12 -14 و 6 می باشد. این انکودرها دارای استانداردهای جهانی هستند و درجه حفاظتی  IP74 IP75 IP76 IP77 IP78 IP79 IP80 IP81 IP 84 را دارا می باشند. انکودر بامر دارای پالس های 100 - 360 - 1024 - 250 - 512 - 600 و قابل پروگرام هستند.

انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP74
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP75
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP76
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP77
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP78
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP79
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP80
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP81

انکودر بامر
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP82
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP83
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP84
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP85
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP86
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP87
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP88
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP89
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP90
انکودر بامر ITD 40 A 4 1024 R BI H2SK12 S 12 IP91

دانلود کاتالوگ انکودر بامر از لینک زیر

کاتالوگ انکودر بامر

انکودر بامر آلمان دارای سایز شفت های 4 - 10 - 5 -12 -14 و 6 می باشد. این انکودرها دارای استانداردهای جهانی هستند و درجه حفاظتی  IP65 IP54 IP 66 را دارا می باشند. انکودر بامر دارای پالس های 100 - 360 - 1024 - 250 - 512 - 600 و قابل پروگرام هستند.

انکودر بامر ITD 21 A 4 Y79 2048 T NI KR0.2 F 14 IP54 19
انکودر بامر ITD 21 A 4 Y82 100 H NI KR1 E 14 IP54 21
انکودر بامر ITD 21 A 4 Y82 1024 T NI KR1 F 14 IP54 21
انکودر بامر ITD 21 A 4 Y82 2048 T NI KR1 F 14 IP54 21
انکودر بامر ITD 21 A 4 Y82 512 T NI KR1 F 14 IP54 21
انکودر بامر ITD 21 A 4 Y98 1024 H NI D2SA12 S 10 IP65 36
انکودر بامر ITD 21 B10 Y 2 8192 T NI KR1 S 11 IP65
انکودر بامر ITD 21 B10 Y 3 5000 H NI D2SR12 S 12 IP65
انکودر بامر ITD 21 B14 2048 T NI KA2,5 S 6 IP65
انکودر بامر ITD 21 B14 Y 1 2048 H NI D2SR12 S 6 IP65

انکودر بامر
انکودر بامر ITD 21 B14 Y10 250 H NI KR2 S 6 IP65
انکودر بامر ITD 22 A 4 Y47 1024 M NI D2SR12 S 12 IP65 02
انکودر بامر ITD 22 A 4 Y92 2048 M O3 D2SR12 S 14 IP65 08
انکودر بامر ITD 3 A 4 1024 H NI KR2 S 15 IP54
انکودر بامر ITD 4 + KTD 3-6 B10 1024 H BI KR1 S 11 IP54
انکودر بامر ITD 4 A 4 Y 1 64 T NI D2SR12 E 10 IP65 56
انکودر بامر ITD 4 B10 100 H BI KR1 S 11 IP65
انکودر بامر ITD 4 B14 Y19 10/5/1 H SX D1SA6 S 10 IP65
انکودر بامرC ITD 40 + FS B10 Y 1 1024 H NI B1BR12 S 11 IP54
انکودر بامر ITD 40 +ITD 40 B10 500/1024 H/H BI/NI KR1 S 11 IP65

دانلود کاتالوگ انکودر بامر از لینک زیر

کاتالوگ انکودر بامر

انکودر بامر آلمان دارای سایز شفت های 4 - 10 - 5 -12 -14 و 6 می باشد. این انکودرها دارای استانداردهای جهانی هستند و درجه حفاظتی  IP65 IP54 IP 66 را دارا می باشند. انکودر بامر دارای پالس های 100 - 360 - 1024 - 250 - 512 - 600 و قابل پروگرام هستند.

انکودر بامر ITD 20 B14 Y 9 60 H NI KA1 S 10 IP65
انکودر بامر ITD 21 A 4 Y 3 1000 H NI KR1 S 14 IP65 07
انکودر بامر ITD 21 A 4 Y10 2500 T NI D2SR12 S 6 IP65
انکودر بامر ITD 21 A 4 Y101 1000 H NI H2SK12 S 12 IP66/65 01
انکودر بامر ITD 21 A 4 Y21 50 R NI KR3 S 12 IP65 02
انکودر بامر ITD 21 A 4 Y22 1500 H NI D2SR12 S 12 IP65 02
انکودر بامر ITD 21 A 4 Y28 100 H NI KR0,4 S 12 IP65 01 S
انکودر بامر ITD 21 A 4 Y28 1000 H NI H2SK12 S 12 IP65 01

انکودر بامر
انکودر بامر ITD 21 A 4 Y28 500 H NI H2SK12 S 12 IP65 01
انکودر بامر ITD 21 A 4 Y29 1024 H NI D2SR12 S 12 IP65 06
انکودر بامر ITD 21 A 4 Y36 200 T NI KR1 S 14 IP65 06
انکودر بامر ITD 21 A 4 Y49 256 T NI KR1 S 14 IP65 07
انکودر بامر ITD 21 A 4 Y58 2048 T NI KR1 E 14 IP54 08 cULus
انکودر بامر ITD 21 A 4 Y58 5000 H NI KR5 S 12 IP65 S
انکودر بامر ITD 21 A 4 Y65 2500 H NI KR2 S 10 IP66 06
انکودر بامر ITD 21 A 4 Y79 100 H NI KR0.2 E 14 IP54 19

دانلود کاتالوگ انکودر بامر از لینک زیر

کاتالوگ انکودر بامر

انکودر بامر آلمان دارای سایز شفت های 4 - 10 - 5 -12 -14 و 6 می باشد. این انکودرها دارای استانداردهای جهانی هستند و درجه حفاظتی IP65 IP54 را دارا می باشند. انکودر بامر دارای پالس های 100 - 360 - 1024 - 250 - 512 - 600 و قابل پروگرام هستند.

انکودر بامر ITD 01 A 4 Y 4 1024 T BX K10SK4 S 4 IP64 102
انکودر بامر ITD 01 A 4 Y14 1024 T BI K28SK6 S 10 IP54 106
انکودر بامر ITD 01 B14 1024 T NX KA1 S 4 IP54
انکودر بامر ITD 01 B14 360 H BX KA2 S 4 IP64
انکودر بامر ITD 01 B14 360 T BI KR1 S 4 IP54
انکودر بامر ITD 01 B14 600 T NX KR1 S 4 IP54
انکودر بامر ITD 01 B14 Y 4 36 H SX KA0.1 S 5 IP54
انکودر بامر ITD 01 B14 Y 7 600 T AX K18MK4 S 4 IP54
انکودر بامر ITD 01 B14 Y12 30 H NX KA5 S 4 IP54
انکودر بامر ITD 2 B14 Y28 60 H AX D1SA4 S 10 IP65

انکودر بامر
انکودر بامر ITD 2 B14 Y52 19 H AX KR1 S 12 IP65
انکودر بامر ITD 20 A 4 100 H BI KR1 S 10 IP65 01
انکودر بامر ITD 20 A 4 512 T NI K4SK9 S 14 IP65 01 S
انکودر بامر ITD 20 A 4 Y 3 200 H NI D2SR12 E 14 IP65 01
انکودر بامر ITD 20 A 4 Y14 512 H NI KR5 S 12 IP65 01
انکودر بامر ITD 20 B10 100 H NI KR1 S 6 IP65
انکودر بامر ITD 20 B14 250 T NI KR1 S 6 IP65

دانلود کاتالوگ انکودر بامر از لینک زیر

کاتالوگ انکودر بامر

انواع فیوز باسمن BUSSMANN .با کدهای فنی زیر به شرح زیر است

کد سفارش فیوز استوانه ای باسمن
FRN-R-3-1/2 فیوز استوانه ای
FRN-R-3-2/10 فیوز استوانه ای
FRN-R-35 فیوز استوانه ای
FRN-R-350 فیوز استوانه ای
FRN-R-4 فیوز استوانه ای
FRN-R-4/10 فیوز استوانه ای
FRN-R-40 فیوز 
FRN-R-400 فیوز 
FRN-R-4-1/2 فیوز 
FRN-R-45 فیوز 
FRN-R-5 فیوز 

انواع فیوز باسمن

کد سفارش فیوز استوانه ای باسمن
FRN-R-50 فیوز 
FRN-R-5-6/10 فیوز 
FRN-R-6 فیوز 
FRN-R-6/10 فیوز باسمن
FRN-R-60 فیوز باسمن
FRN-R-600 فیوز باسمن
FRN-R-6-1/4 فیوز باسمن
FRN-R-7 فیوز باسمن
FRN-R-70 فیوز باسمن
FRN-R-7-1/2 فیوز باسمن
FRN-R-75 فیوز باسمن
FRN-R-8 فیوز باسمن
FRN-R-8/10 فیوز باسمن
FRN-R-80 فیوز bussman
FRN-R-9 فیوز bussman
FRN-R-90 فیوز bussman
FRS-R-1 فیوز bussman
FRS-R-1/10 فیوز bussman
FRS-R-1/2 فیوز bussman
FRS-R-1/4 فیوز bussman

انواع فیوز باسمن

کد سفارش فیوز استوانه ای باسمن
FRS-R-10 فیوز bussman
FRS-R-100 فیوز bussman
FRS-R-1-1/2 فیوز bussman
FRS-R-1-1/4 فیوز bussman
FRS-R-1-1/8 فیوز bussman
FRS-R-110 فیوز سیلندری
FRS-R-12 فیوز سیلندری
FRS-R-125 فیوز سیلندری 
FRS-R-1-4/10 فیوز سیلندری
FRS-R-15 فیوز سیلندری
FRS-R-15/100 فیوز سیلندری
FRS-R-150 فیوز سیلندری
FRS-R-1-6/10 فیوز سیلندری
FRS-R-17-1/2 فیوز سیلندری
FRS-R-175 فیوز سیلندری
FRS-R-1-8/10 فیوز سیلندری
FRS-R-2 فیوز سیلندری
FRS-R-2/10 فیوز سیلندری
FRS-R-20 فیوز سیلندری

دانلود کاتالوگ فیوز باسمن از لینک زیر

کاتالوگ فیوز باسمن

انواع فیوز باسمن BUSSMANN .با کدهای فنی زیر به شرح زیر است

کد سفارش فیوز استوانه ای باسمن
FNW-12 فیوز استوانه ای
FNW-15 فیوز استوانه ای
FNW-20 فیوز استوانه ای
FNW-25 فیوز استوانه ای
FNW-30 فیوز استوانه ای
FRN-R-1 فیوز استوانه ای
FRN-R-1/10 فیوز استوانه ای
FRN-R-1/2 فیوز باسمن
FRN-R-1/4 فیوز باسمن
FRN-R-1/8 فیوز باسمن
FRN-R-10 فیوز باسمن
FRN-R-100 فیوز باسمن

انواع فیوز باسمن

FRN-R-1-1/2 فیوز باسمن
FRN-R-1-1/4 فیوز باسمن
FRN-R-1-1/8 فیوز باسمن
FRN-R-110 فیوز 
FRN-R-12 فیوز 
FRN-R-125 فیوز 
FRN-R-1-4/10 فیوز 
FRN-R-15 فیوز  
FRN-R-15/100 فیوز 
FRN-R-150 فیوز 
FRN-R-1-6/10 فیوز سیلندری
FRN-R-17-1/2 فیوز سیلندری
FRN-R-175 فیوز سیلندری
FRN-R-1-8/10 فیوز سیلندری
FRN-R-2 فیوز سیلندری

انواع فیوز باسمن

FRN-R-2/10 فیوز سیلندری
FRN-R-20 فیوز سیلندری
FRN-R-200 فیوز سیلندری
FRN-R-2-1/2 فیوز سیلندری
FRN-R-2-1/4 فیوز سیلندری
FRN-R-225 فیوز سیلندری
FRN-R-25 فیوز سیلندری
FRN-R-250 فیوز سیلندری
FRN-R-2-8/10 فیوز سیلندری
FRN-R-3 فیوز سیلندری
FRN-R-3/10 فیوز سیلندری
FRN-R-30 فیوز سیلندری 
FRN-R-300 فیوز سیلندری

دانلود کاتالوگ فیوز باسمن از لینک زیر

کاتالوگ فیوز باسمن

انواع فیوز باسمن BUSSMANN .با کدهای فنی زیر به شرح زیر است

 کد سفارش فیوز سیلندری باسمن
FNQ-R-1 فیوز سیلندری باسمن
FNQ-R-1/2 فیوز سیلندری باسمن
FNQ-R-1/4 فیوز سیلندری باسمن
FNQ-R-10 فیوز سیلندری باسمن
FNQ-R-1-1/2 فیوز سیلندری باسمن
FNQ-R-1-1/4 فیوز سیلندری باسمن
FNQ-R-1-1/8 فیوز سیلندری باسمن
FNQ-R-12 فیوز سیلندری
FNQ-R-1-3/10 فیوز سیلندری
FNQ-R-1-4/10 فیوز سیلندری
FNQ-R-15 فیوز سیلندری
FNQ-R-1-6/10 فیوز سیلندری

انواع فیوز باسمن

FNQ-R-17-1/2 فیوز سیلندری
FNQ-R-1-8/10 فیوز سیلندری
FNQ-R-2 فیوز سیلندری
FNQ-R-20 فیوز سیلندری
FNQ-R-2-1/2 فیوز
FNQ-R-2-1/4 فیوز
FNQ-R-25 فیوز
FNQ-R-3 فیوز
FNQ-R-3/10 فیوز
FNQ-R-3/4 فیوز
FNQ-R-30 فیوز
FNQ-R-3-1/2 فیوز
FNQ-R-3-2/10 فیوز
FNQ-R-4 فیوز

انواع فیوز باسمن

FNQ-R-4/10 فیوز
FNQ-R-5 فیوز
FNQ-R-6 فیوز استوانه ای
FNQ-R-6/10 فیوز استوانه ای
FNQ-R-6-1/4 فیوز استوانه ای
FNQ-R-7 فیوز استوانه ای
FNQ-R-7-1/2 فیوز استوانه ای 
FNQ-R-8 فیوز استوانه ای
FNQ-R-8/10 فیوز استوانه ای
FNQ-R-9 فیوز استوانه ای

دانلود کاتالوگ فیوز باسمن از لینک زیر

کاتالوگ فیوز باسمن

انواع فیوز باسمن BUSSMANN .با کدهای فنی زیر به شرح زیر است

کد سفارش فیوز باسمن
FNQ-1 فیوز باسمن
FNQ-1/10 فیوز باسمن
FNQ-1/2 فیوز باسمن
FNQ-1/4 فیوز باسمن
FNQ-1/8 فیوز باسمن
FNQ-10 فیوز باسمن
FNQ-1-1/2 فیوز باسمن
FNQ-1-1/4 فیوز 
FNQ-1-1/8 فیوز 

انواع فیوز باسمن

FNQ-12 فیوز 
FNQ-14 فیوز 
FNQ-15 فیوز 
FNQ-15/100 فیوز 
FNQ-1-6/10 فیوز 
FNQ-2 فیوز 
FNQ-2/10 فیوز 
FNQ-20 باسمن
FNQ-2-1/2 باسمن
FNQ-2-1/4 باسمن
FNQ-25 باسمن
FNQ-3 باسمن
FNQ-3/10 باسمن
FNQ-3/16 باسمن
FNQ-30 باسمن
FNQ-3-1/2 باسمن

انواع فیوز باسمن

FNQ-3-2/10 باسمن
FNQ-4 باسمن
FNQ-4/10 فیوز سیلندری
FNQ-4-1/2 فیوز سیلندری
FNQ-5 فیوز سیلندری
FNQ-5-6/10 فیوز سیلندری
FNQ-6 فیوز سیلندری
FNQ-6/10 فیوز سیلندری
FNQ-6-1/4 فیوز سیلندری
FNQ-7 فیوز سیلندری
FNQ-8 فیوز سیلندری
FNQ-8/10 فیوز سیلندری
FNQ-9 فیوز سیلندری

دانلود کاتالوگ فیوز باسمن از لینک زیر

کاتالوگ فیوز باسمن

انواع فیوز باسمن BUSSMANN .با کدهای فنی زیر به شرح زیر است

کد سفارش فیوز باسمن مشخصات فنی
FNM-1 فیوز باسمن BUSS MIDGET FUSE
FNM-1/10 فیوز باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-1/2 فیوز باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-1/4 فیوز باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-10 فیوز باسمن BUSS MIDGET FUSE
FNM-1-1/2 فیوز باسمن BUSS MIDGET FUSE
FNM-1-1/4 فیوز  SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-1-1/8 فیوز  SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-12 فیوز  BUSS MIDGETFUSE
FNM-1-4/10 فیوز  SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-15 فیوز  BUSS MIDGET FUSES
FNM-15/100 فیوز  SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-1-6/10 فیوز  SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-1-8/10 فیوز  BUSS MIDGET FUSE
FNM-2 فیوز  BUSS MIDGET FUSE.
FNM-2/10 باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-20 باسمن BUSS MIDGET FUSES
FNM-2-1/2 باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-2-1/4 باسمن BUSS MIDGET FUSE
FNM-25 باسمن 25A FUSETRON TIME DELAY
FNM-2-8/10 باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-3 باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-3/10 باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-30 باسمن BUSS MIDGET FUSE
FNM-3-1/2 فیوز باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-3-2/10 فیوز باسمن BUSS MIDGET FUSE
FNM-35 فیوز باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-4 فیوز باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-4/10 فیوز باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-40 فیوز باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-4-1/2 فیوز باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-5 فیوز باسمن BUSS MIDGET FUSE
FNM-5-6/10 فیوز باسمن SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-6 فیوز باسمن BUSS MIDGET FUSE
FNM-6/10 فیوز  SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-6-1/4 فیوز  BUSS MIDGET FUSES
FNM-7 فیوز  SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-8 فیوز  BUSS MIDGET FUSE
FNM-8/10 فیوز  SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA
FNM-9 فیوز  SUPPLEMENTARY FUSE T/DELA

دانلود کاتالوگ فیوز باسمن از لینک زیر

کاتالوگ فیوز باسمن

انواع فیوز باسمن BUSSMANN .با کدهای فنی زیر به شرح زیر است

 

کد سفارش فیوز باسمن مشخصات فنی
FNA-1 فیوز باسمن FUSETRON DUAL El
FNA-1/10 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-1/2 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-1/4 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-1/8 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-10 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-1-1/2 فیوز باسمن FUSETRON DUAL El
FNA-1-1/4 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-1-1/8 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-12 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-1-4/10 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-15 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-15/100 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-1-6/10 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-1-8/10 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-2 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-2/10 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-20 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-2-1/2 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-2-1/4 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-25 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-2-8/10 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-3 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-3/10 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-3/4 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-30 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-3-1/2 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-4 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-4/10 فیوز باسمن  FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-4-1/2 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-5 فیوز باسمن  FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-6 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-6/10 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-6-1/4 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-7 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-8 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-8/10 فیوز باسمن FUSETRON DUAL ELEMENT
FNA-9 فیوز باسمن FUSETRON DUAL-ELEMENT

دانلود کاتالوگ فیوز باسمن از لینک زیر

کاتالوگ فیوز باسمن