تست هوش

در مدت ۱۵ ثانیه پاسخ دهید کدام گزینه صحیح می باشد !؟؟

99 درصد افراد نمیتونن این معمای ساده رو حل کنن شما چطور؟

تست هوش

پاسخ تست هوش

!جواب 15 می باشد. به این خاطر که همیشه در محاسبات ریاضی اولویت با ضرب است و سپس جمع و تفریق

3x3=9

3+9+3=15