تست هوش

با دقت به تساوی زیر نگاه کنید و پاسخ دهید ؛ که به جای علامت سوال چه عددی باید قرار داد ⁉️

Image

پاسخ تست هوش

جواب عدد 90 میباشد
2 × (2+1) = 6
3 × (3+1) = 12
4 × (4+1) = 20
5 × (5+1) = 30
6 × (6+1) = 42
9 × (9+1) = 90