صاعقه گیر الکترونیکی (3)

صاعقه گیر

صاعقه گیر وسیله ای است که با ایجاد مسیری ایمن ، باعث انتقال جریان عظیم صاعقه به زمین می شود. در واقع هدف از نصب صاعقه گیر ، محافظت از افراد و سیستم های داخلی ساختمان در برابر صاعقه می باشد. اگر مساحت ساختمان بسیار زیاد باشد ، ترمینال های عمودی در هنگام نصب صاعقه گیر بر روی ساختمان ، باید بسیار بلند باشند و یا راه حل دیگر این است که از تعداد بیشتری ترمینال با ارتفاع کمتر استفاده نمود.

صاعقه گیر RAIDEN پیمان الکتریک