شب یلدا مبارک

یلدایتان مبارک

زمستان را بهار زندگانی است
شب یلدا شب فر و کیان است
نشان ازسنت ایرانیان است

شب یلدا مبارک


چاپ   ایمیل