چهارشنبه سوری مبارک

چارشنبه سوری مبارک

زردی در سرخی گم می شود

دلها در آتش سرخ می شود

این چهارشنبه بهانه ایست

تا دلهای آتش گرفته مرحمی یابند

آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می رویم

جشن باستانی چهارشنبه سوری مبارک

با آرزوی سالی خوش و سرشار از موفقیت برای تمامی شما همکاران و همراهان گرامی

بازرگانی پیمان الکتریک


چاپ   ایمیل